Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Panda (dalej zwanego „Sklepem”) dostępnego pod adresem www.pandacare.pl prowadzonego przez firmę Panda Damian Piekarz z siedzibą pod adresem: ul. Szkolna 25a; 42-233 Czarny Las, NIP 5741756685, REGON 380316786.

II. Definicje

 1.  Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2.  Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 3.  Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie.
 4.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pandacare.pl,  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 5.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6.  Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym.
 7.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 8.  Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

III. Oferta i ceny

 1.  Sklep zobowiązuje się do udostępniania aktualnej oferty towarów na stronie www.pandacare.pl.
 2.  Ceny towarów udostępniane na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 2. Sklep wystawa fakturę VAT na sprzedawane produkty.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://pandacare.pl i dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza się kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu płatności oraz formy dostawy. W przypadku składania zamówienia przez Formularz bez korzystania z posiadanego Konta, należy uzupełnić dane adresowe. 
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać m.in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Następnie należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie, błędu ceny lub innych przyczyn technicznych. W takim przypadku sklep poinformuje Klienta o tym fakcie i zaoferuje mu ewentualne dostępne rozwiązania.

V. Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych, są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione towary przy użyciu wybranej przez siebie metody płatności, takiej jak:
  • przedpłata – tradycyjny przelew bankowy – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto:
   PLN: ING BANK ŚLĄSKI 10 1050 1142 1000 0097 0123 2994 
   w tytule wpłaty podając numer zamówienia
  • online przelewem natychmiastowym, kartą lub Blikiem
  • za pobraniem
  • lub inne dostępne w Sklepie.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemów płatności lub braku środków na koncie Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do udzielenia Sklepowi wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia płatności, w tym danych do faktury VAT. Sklep nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane Klient wskazał podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku braku środków na koncie Klienta lub nieprawidłowego działania systemów płatności, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

VI. Dostawa i odbiór towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wysyłka towaru następuje przeważnie w ciągu 48h. W przypadku wydłużenia terminu Kupujący jest o tym informowany i odpowiednio podejmuje decyzje dotyczące realizacji zamówienia.
 3. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów w wyznaczonym terminie i miejscu.
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów oraz do zapoznania się z ich stanem podczas odbioru.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń lub braków w dostarczonych Towarach, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania towarów.
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towarów w wyznaczonym terminie, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o zmianie terminu dostawy.

VII. Zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towarów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@pandacare.pl bądź też listownie na adres:
  Sklep Panda
  ul. Częstochowska 154
  42-233 Czarny Las
 3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 4. Zwrot towaru (koszt odesłania towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Klienta.
 5. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwraca równowartość najtańszego oferowanego sposobu dostawy.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z dostarczeniem towarów na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 8. Zwrotowi nie podlegają towary nieposiadające oryginalnego opakowania, towary, które zostały zniszczone, zużyte, zmienione lub zanieczyszczone przez Klienta.
 9. Zwrotowi nie podlegają również towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia tracą swoje właściwości.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. Stopień zużycia zostaje określony przez Sklep internetowy procentowo, co stanowi podstawę do stosunkowego potrącenia obliczonej w ten sposób należności z otrzymanej od Kupującego i podlegającej zwrotowi ceny sprzedaży.

VIII. Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposobu jego zamontowania, dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Reklamacje dotyczące towarów można zgłaszać na adres e-mail sklepu: reklamacje@pandacare.pl i wysłać na adres siedziby Sklepu:
  Sklep Panda
  ul. Częstochowska 154
  42-233 Czarny Las
 5. Reklamacja powinna zawierać informację dotyczącą przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje i ustosunkuje się do nich w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 7. W przypadku uznania reklamacji, sklep może zobowiązać się do wymiany towaru na nowy, naprawy lub zwrotu kosztów związanych z zakupem towaru.
 8. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji producenta. Wówczas to autoryzowany serwis dokonuje naprawy, wymiany na nowy lub zapewnienia wykonanie innych usług prowadzących do polubownego zakończenia zgłoszenia. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji, łącznie z adresem na który należy przesłać produkt. 
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IX. Badanie satysfakcji z zakupów

Pomiędzy Ceneo.pl a sklepem internetowym pandacare.pl, którego właścicielem jest Panda Damian Piekarz w Czarnym Lesie, przy ulicy Szkolnej 25a istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia oraz data transakcji. Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem, strony zobowiązują się do ich rozstrzygania polubownie. 
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sklepem a Konsumentami jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: https://pandacare/ oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w celu wglądu przez Klientów w każdej chwili.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023r.

Koszyk

Preferencje plików cookies

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.